REGULAMIN KONKURSU

„Pol’and’Rock 2020”


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Konkurs”).

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Konkursu jest Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 128, kod pocztowy 02-952, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338644, NIP 1132778398, REGON 142037355, o kapitale zakładowym 57.000,00 zł (dalej: „Organizator”).

4. Partnerem Konkursu jest P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Taśmowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon 015808609, NIP: 951-21-20-077, wysokość kapitału zakładowego: 48 856 500,00 PLN, (dalej: „Partner”).

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.

6. Organizatorem 26. Pol’and’Rock Festival ONLINE – Najpiękniejsza Domówka Świata jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy („Festiwal”).

7. Konkurs obowiązuje od 28 lipca 2020 roku od godz. 13:00 do 2 sierpnia 2020 roku do godz. 23:59. Treść Regulaminu dostępna jest na profilu play_polska w serwisie Instagram oraz na profilu play_polska w serwisie Facebook, w postach promujących Konkurs („Profile”) .

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

10. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Instagram („Instagram”). Dodatkowo promowany będzie na Profilu w serwisie Facebook („Facebook”). Uczestnicy mogą zgłosić swoje Zadania Konkursowe także za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konkursy@plej.pl.

11. Regulaminy serwisów Instagram i Facebook dostępne jest tych portalach. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu

12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani organizowany przez serwis serwisy Facebook i Instagram.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c) posiada konto w serwisie Instagram i profil oznaczony jako publiczny lub prześle Zadanie konkursowe za pośrednictwem wiadomości e-mail,

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

e) posiada dostęp do sieci Internet.

2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, Partnera lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

3. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy udzielić we właściwej formie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Partner na swoich Profilach na Instagramie i Facebooku opublikuje post konkursowy, opisując w nim zwięźle zasady Konkursu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik na swoim profilu na Instagramie powinien opublikować materiał (video lub zdjęcie) konkursowy (zgodnie z regulaminem portalu Instagram) obrazujące jak się bawi na Festiwalu Pol’and’Rock 2020 online („Zadanie Konkursowe”), w którego opisie (bądź w przypadku InstaStories bezpośrednio w materiale) doda hashtag #playtogether i oznaczy profil @play_polska na swoim zdjęciu. Zadanie konkursowe można również wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres konkursy@plej.pl (załączony plik w wielkości nie większej niż 20mb lub jeśli program pocztowy nie pozwala wysłać ciężkich plików należy wysłać link do pobrania pliku, np ze strony https://wetransfer.com/)

3. Organizator powoła komisję, która będzie czuwać nad przebiegiem i realizacją Konkursu („Komisja Konkursowa”).

4. Uczestnik zobowiązany jest wykonać Zadanie Konkursowe bez naruszenia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Uczestnik będzie w pełni odpowiedzialny za straty majątkowe, jakie poniosą Partner lub Organizator z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia Regulaminu, w szczególności ust. 4 powyżej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania Zadań Konkursowych niespełniających wymagań opisanych w Regulaminie, w tym Zadań Konkursowych, o jakości niepozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu lub niespełniających wymagań opisanych w Regulaminie, w tym między innymi Zadań Konkursowych zawierających dane osobowe (z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej), treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne i propagujące przemoc itp.

7. Uczestnik, który wykonał Zadanie Konkursowe w sposób określony w §3 ust. 6 Regulaminu traci prawo udziału w Konkursie, a zgłoszenie udziału w Konkursie tego Uczestnika uważa się za nieważne.

8. Zadania Konkursowe należy wykonać samodzielnie, muszą być one pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie Nagrody.

10. Wykonując Zadanie Konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku, w zakresie przeprowadzenia Konkursu, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu oraz promocji Konkursu, Festiwalu i Partnera, w związku z uprawnieniami Organizatora wynikającymi z §6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a w przypadku utrwalenia w ramach Zadania Konkursowego wizerunku osób trzecich oświadcza, że dysponuje on pisemną zgodą osoby, której wizerunek został utrwalony do wykorzystania jej wizerunku w powyższym zakresie, w tym publikacji, o których mowa w ust. 12 poniżej.

11. Zwycięzca Konkursu, jako warunek odebrania Nagrody w Konkursie, udzieli zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie przeprowadzenia Konkursu, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych, w związku z uprawnieniami Organizatora wynikającymi z §6 ust. 3 niniejszego Regulaminu oraz ust. 12 poniżej. Zwycięzca przekaże taką zgodę Organizatorowi w formie pisemnej poprzez podpisanie wzoru oświadczenia dostarczonego przez Organizatora, a w przypadku utrwalenia w ramach zwycięskiego Zadania Konkursowego wizerunku osób trzecich oświadcza, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, że uzyska on, na wzorze oświadczenia dostarczonym przez Organizatora, pisemną zgodą osoby, której wizerunek został utrwalony.

12. Dodatkowo, wszystkie przesłane przez Uczestników Zadania konkursowe będą mogły zostać publikowane w filmach z udziałem Influencerów z TeamPlay promujących Festiwal i Partnera oraz innych materiałach promujących Festiwal i Partnera w mediach społecznościowych, na stronie www Festiwalu, kanałach social media Organizatora i Festiwalu (m.in. YouTube, Facebook, Twitch), serwisach m.in. onet.pl, player.pl, w ramach uprawnień Organizatora, o których mowa w §6 ust. 2 i 3 Regulaminu.

§ 4. ZWYCIĘZCY ORAZ NAGRODY

1. W terminie 10 dni od zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa, spośród wszystkich zgłoszonych Zadań Konkursowych , w oparciu o kreatywność Zadania Konkursowego, wybierze 30 (trzydziestu) zwycięzców uprawnionych do Nagrody („Zwycięzca”). Organizator może zdecydować o przedłużeniu Konkursu bądź o jego zakończeniu i przyznaniu mniejszej ilości Nagród, jeżeli zgłoszenia, w ocenie Komisji Konkursowej nie zasługują na miano zwycięskich.

2. Zwycięzca, w terminie 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości na Instagramie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeżeli swoje zgłoszenie wysłał do Organizatora w takiej formie.

3. Zwycięzca, w terminie 2 dni od otrzymania wiadomości z informacją od Organizatora o zwycięstwie w Konkursie, zobowiązany jest odesłać Organizatorowi wypełnione oświadczenie o wygranej wraz z kompletem danych niezbędnych do realizacji Nagrody, o których mowa w §3 ust. 11 Regulaminu.

4. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Nagrodą w Konkursie jest zestaw festiwalowych gadżetów (worek bawełniany, uchwyt do telefonu, wielorazowa butelka, okulary przeciwsłoneczne, bandamka, tabliczka) w wartości nie przekraczającej 110 brutto.

6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrodę określoną w Regulaminie.

§ 5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

1. W zakresie przeprowadzenia Konkursu, administratorem w rozumieniu Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest Partner.

2. Z inspektorem ochrony danych Partnera, w kwestiach określonych w ust. 1 powyżej, można skontaktować się pod e-mail lub listownie:

a. e-mail: iod@pomocplay.pl,

b. adres pocztowy: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Dla celów dowodowych, administratorem w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych Zwycięzców jest Organizator.

4. Z inspektorem ochrony danych Organizatora, w kwestiach określonych w ust. 3 powyżej i ust. 13 poniżej, można skontaktować się pod e-mail lub listownie:

a. e-mail: iod@plej.pl,

b. adres pocztowy: ul. Wiertnicza 128, 02- 952 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

5. W związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są dane osobowe zawarte w profilu użytkownika Instagram zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika w zakresie niezbędnym dla zgłoszenia przez takiego użytkownika udziału w Konkursie, lub jeżeli wysłał zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości e-mail, adres e-mail. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Na potrzeby odebrania Nagrody w Konkursie Zwycięzca w oświadczeniu, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, w formie pisemnej powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, , jak również wizerunek utrwalony w ramach Zadaniach Konkursowych.

7. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane nie dłużej, niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane wyłącznie dla celów dowodowych w celu udokumentowania wyrażenia przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie danych przez okres przedawnienia roszczeń.

8. Podane dane osobowe będą przetwarzane:

a. w zakresie związanym ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie, powiadomieniem o zwycięstwie oraz odbiorem Nagrody – na podstawie niezbędności dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b. w celu odprowadzenia podatku – wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c. w celach dowodowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d. w celach dowodowych oraz w celach realizacji praw określonych w § 6 ust. 3 – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - będzie również przetwarzany wizerunek, imię i nazwisko oraz podpis osoby trzeciej utrwalone w ramach Zadania Konkursowego. Informacje zawarte w niniejszym paragrafie, dotyczące uprawnień Uczestników, mają zastosowanie również do tych osób trzecich.

9. Partner, będący administratorem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w celu przeprowadzenia Konkursu powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników. Odbiorcami danych będą również podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

10. Uczestnik przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zwycięzcy lub jego opiekuna prawnego do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy wnieśli reklamacje (w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail oraz dane zamieszczone w treści reklamacji), będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora
w tym zakresie w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do Zadania konkursowego będącego utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Zadaniu konkursowym w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, w tym w szczególności udzielenia przez Uczestnika licencji;

2. Uczestnik, zamieszczając Zadanie Konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji, z prawem do dalszych sublicencji do korzystania z zamieszczonego utworu – Zadania Konkursowego, w zakresie przeprowadzenia Konkursu, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu oraz promocji Konkursu, Festiwalu i Partnera. Uczestnik wyraża zgodę, aby Zadania Konkursowe, były widoczne dla wszystkich osób w miejscach, w których Organizator lub Partner udostępnią Zadania Konkursowe wraz z powiązaniem danego Zadania Konkursowego i Uczestnika.

3. Zwycięzca Konkursu, z chwilą poinformowania go o zwycięstwie, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego na wszelkich znanych w dniu zgłoszenia Zadania Konkursowego polach eksploatacji, a w szczególności:

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zadania Konkursowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (lub innych urządzeń), a także poprzez jej wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy w całości lub części,

c) rozpowszechniania Zadania Konkursowego w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części Zadania Konkursowego, a także publiczne udostępnianie całości lub części Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w Internecie.

4. Zwycięzca Konkursu upoważnia także do tworzenia i korzystania z utworów zależnych (obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych), w tym w szczególności ich rozpowszechniania, dokonywania opracowania Zadania Konkursowego, w tym w szczególności modyfikowania Zadania konkursowego, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia Zadania konkursowego z innym utworem bez nadzoru autorskiego. Zwycięzca, jako warunek otrzymania Nagrody w Konkursie, przekaże taką zgodę Organizatorowi w formie pisemnej poprzez podpisanie wzoru oświadczenia dostarczonego przez Organizatora.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu muszą być pod rygorem nieważności złożone na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia okresu obowiązywania Konkursu na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: konkursy@plej.pl

2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji złożonej na piśmie decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a reklamacji złożonej mailowo – data wysłania wiadomości e‑mail na adres Organizatora wskazany w § 7. ust. 1. Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informację, że dotyczy Konkursu „Pol’ and Rock’”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacje złożone po terminie i reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w § 7 ust. 2. Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą na podany adres.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach,
z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. Zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści po jego publikacji na Profilu.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.